Privacy Policy

Adatkezelési tájékoztató     

   

1. Adatkezelő megnevezése     

    

Sky Frames Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)    

Székhely:              2161 Csomád, Kossuth Lajos út 21.   

Telefon:                +36 (30) 577 7292    

E-mail cím:           info [@] sky-frames.com   

    

  1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 

    

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője: Zsilinszki Zsombor (ügyvezető igazgató)   

   

3. Az adatkezelés célja és jogalapja     

    

3.1. A regisztrációhoz, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés      

adatkezelés célja     

jogalapja     

Az adatkezelés célja a Szolgáltató és az ügyfél közötti kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás egyszerűsítése.      

    

A szolgáltatással kapcsolatos támogatás, hibaelhárítási tevékenység ellátásához, illetve az üzletmenetfolytonossággal összefüggésben folytatott kapcsolattartás.   

   

A regisztrációhoz köthetően, a Szolgáltató és az ügyfél között létrejött szerződés alapján keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítése. 

 

A rendelt termék eljuttatása a vevőhöz.   

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet[1] (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.      

    

Ön bármikor választhatja a Szolgáltatóval történő írásbeli, vagy ügyfélszolgálati elérhetőségei útján való kapcsolattartást, az online ügyindítás továbbra sem kötelező.     

    

   

A Szolgáltató felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az email cím az Ön nevét

 

tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.     

 

   

  

3.2. Az Online Ügyfélszolgálati Időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés      

    

   

személyes adat  (kötelező megadni)     

az adatkezelés célja      

jogalapja     

családi-               és utónév      

 az  Ön  neve  az  Önnel  történő  kapcsolatfelvételhez szükséges, továbbá az esetleges hibák bejelentéséhez és feldolgozásához, valamint a hibaelhárításának érdekében     

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.      

      

     

  Ön  bármikor  választhatja           a

 

 

e-mail cím      

az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartáshoz szükséges, továbbá az esetleges hibák bejelentéséhez és feldolgozásához, valamint a hibaelhárításának érdekében     

 

 Szolgáltatógal történő írásbeli,  

  

 vagy     ügyfélszolgálati  elérhetőségei    útján     való  kapcsolattartást,             az online  ügyindítás           továbbra sem   kötelező.     

 

    

    

   

 

telefonszám      

a Szolgáltató és az Ügyfél közötti kapcsolattartás, a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen okokból  

A hibabejelentés tárgya     

a tárgy megadása azért szükséges, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos hibaelhárítási kötelezettségeinek eleget tudjon tenni és biztosítsa   

 

 

 

    

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más, banki vagy fizetési szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók részére a Szolgáltató nem továbbít adatokat, kizárólag a megadott linkre kattintva a felhasználó közvetlenül átléphet a fizetési szolgáltatók oldalára. A fizetési szolgáltatók adatkezelési tájékoztatója lesz érvényes, azok adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.   

Amennyiben megindult az eljárás, és Ön ismeri az ügyszámot, kérjük, tüntesse fel az űrlapon, mivel ebben az esetben az ügy előadója fogja Önt fogadni.    

    

    

3.3. Szolgáltatás/Termék megrendelése   

    

Személyes adat     

Harmadik fél hozzáférése/ A Sky Frames KFT célja az adatokkal   

Név/Cégnév

Lakcím

Egyéb személyes adatok

Cég esetén:
-adószám

-cégjegyzékszám

 

 

Harmadik fél:     

-Számmláz.hu KFT   

(https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/)    

-PayPal Inc   

(https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacyfull)

Stripe Inc. 

(https://stripe.com/en-hu/privacy)  

General Logistics Systems Hungary Kft.

(https://gls-group.eu/HU/media/downloads/adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191018.pdf)

    

Szolgáltatói eljárás lefolytatására irányuló kérelem az Infotv. 60. § (5) bekezdésére tekintettel az online rendszeren keresztül nem nyújtható be, arra csak írásban ad lehetőséget az érintettnek a hatályos jogszabályi környezet.     

  

3.4 Hírlevél  

  

Személyes adat  

Harmadik fél  

-e-mail cím  

-név  

Az adatokat csak a Sky Frames Kft. tárolja és kezeli!  

A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. 

  

A hírlevélre való feliratkozás nem kötelező a szolgáltatások megrendeléséhez!  

  

   

  1. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta aSzolgáltató rendelkezésére     

    

A Szolgáltató nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.     

    

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái     

    

A Szolgáltató a tájékoztató 3.1. és 3.2. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe a JZT Kft. szolgáltatásait.   

    

6. A személyes adatok tárolásának ideje    

    

A tájékoztató 3.1. pontjában említett esetben A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig (a regisztrált fiók törléséig) kezeli. A hozzájárulását az ugyfelszolgalat@sky-frames.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.      

    

A tájékoztató 3.2. pontjában említett esetben a Szolgáltató az online ügyfélszolgálati időpontfoglalással kapcsolatban rögzített személyes adatokat 2 évig őrzi meg.    

    

A tájékoztató 3.3. pontjában említett, a Próba (VPS/WEB) szolgáltatások személyes adatait (bankkártya, név és e-mail) a Szolgáltató határozatlan ideig őrzi. A teljes törlésük lehetetlen.   

   

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai     

    

7.1. Határidő     

    

A Szolgáltató az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy éven belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.      

    

A Szolgáltató szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két évvel meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy éven belül tájékoztatja az érintettet.     

    

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok     

    

7.2.1. A hozzáféréshez való jog     

    

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Szolgáltatótól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy     

  • a Szolgáltató    

-       milyen személyes adatait; -  milyen jogalapon;    

-       milyen adatkezelési cél miatt;     

-       mennyi ideig  kezeli; továbbá, hogy     

  • a Szolgáltató kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;     
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai;    
  • a Szolgáltató alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.     

    

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.     

    

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Szolgáltató köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.      

    

7.2.2. A helyesbítéshez való jog     

    

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Szolgáltató módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Szolgáltató a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.     

    

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog     

    

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Szolgáltató korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben     

     

-        vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Szolgáltató arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);     

-        az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;     

-        az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy     

-        az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).     

    

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog     

    

A 3.3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Szolgáltató a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Szolgáltatónak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.     

    

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.     

    

7.2.5. A törléshez való jog     

    

A tájékoztató 3.1. és 3.2. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.     

    

A tájékoztató 3.3. pontjában ismertetett adatkezelési célok kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Szolgáltató közérdekű, illetve a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg.     

    

7.2.6. Az adathordozó Szolgáltatóhoz való jog     

    

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.     

     

A 3.3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel annak jogalapjára – nem illeti meg az adathordozó Szolgáltatóhoz való jog.     

    

8. Jogorvoslathoz való jog     

    

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltató a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor     

-        panaszt nyújthat be a Szolgáltatóhoz (Sky Frames Kft., cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 21.)   

Budapest, Pf.: 5. E-mail: info@sky-frames.com ,   honlap: sky-frames.com) , vagy    

   

-        lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Szolgáltató székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.     

    

    

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).     

Continue